Amacı:

Toplumsal sistemler olarak örgütler, içinde yer aldıkları çevreyle organik bağlar oluşturmak ve sürdürmek zorundadırlar. Çünkü çevre, toplumsal sistemleri her açıdan etkileme potansiyeline sahiptir. Belli amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan toplumsal sistemler, gereksinim duydukları tüm girdileri kendi çevrelerinden karşılamak, ürettiği tüm çıktıları ise kendi çevresine sunmak ve talep görmesini sağlamak zorundadırlar. Böyle bir zorunluluk, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık kapsamında yürütülen çalışmaları da zorunlu hale getirmektedir. Bölüm, bu çalışmaları her düzeyde planlayıp yürütecek insan kaynağını sağlamak amacıyla kurulmuştur.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: 

Bir iletişim disiplini olan halkla ilişkiler ve reklamcılık programının amacı her iki alanda da teorik ve uygulamalı bilgilerle donanmış araştırabilen, gözlem yapabilen sorgulayabilen çözümler üretebilen, iletişim teknolojilerinin iyi kullanabilen hem halkla ilişkiler hem reklam kampanyalarını yürütebilen nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümümüzde öğrencilerimiz diğer fakültelerle yapılan antlaşmalarla sonucunda Çift Ana Dal Programı’na devam olanağına sahiptir. Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla da yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları:

Bölümümüz ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir.  Öğrenci kabulünde herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kastamonu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine bakınız.


Mezuniyet Şartları:

Öğrencinin mezun olabilmesi için asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödev, sunum, proje gibi uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşabilir. Ders geçme sisteminde vize notunun %40’ı final notunun %60 ‘ı toplanarak geçme notu belirlenmektedir.


İstihdam Olanakları:

Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimleri, belediyeler, gazete, radyo ve televizyonlar, sağlık işletmeleri ve kuruluşlarında görev alabilmektedirler. Bunlara ek olarak reklam ajansları, işletmelerin pazarlama ve tanıtım bilimleri ve insan kaynakları birimlerinde görev yapabilirler

Ayrıca, isteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.


Lisansüstü Eğitim:

Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.