Amacı:

İletişim Bilimlerinin bir alt dalı olarak konumlanan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü kitle iletişim araçlarının sosyolojik haritasını çizmeye çalışır. İnterdisipliner bir çalışma alanı olan bölüm, radyonun, televizyonun ve sinemanın birer iletişim aygıtı olarak tarihsel izleğini çıkarır. Yeni iletişim teknolojileri de dâhil olmak üzere medyanın diğer bilimlerle ilişkilerini ve akrabalıklarını kurar. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü eleştirel bir perspektiften hareket ederek, kuramsal ve pratik bilgiyi bir arada kullanan güncel bir çalışma alanıdır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: 

Televizyon, sinema ve radyo bireyleri ve toplumları etkileyen kitle iletişim araçları olma özelliklerini sürdürmektedir. Yanı sıra dijital platformlar, tematik kanallar ve internetin sunduğu olanaklar sektördeki iş olanaklarını artırmıştır. Bunları göz önünde bulunduran bölümümüzde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak düzenlenmiştir. Bir taraftan öğrencilerin özgün yapımlar ortaya koymalarını sağlayacak biçimde entelektüel kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik derslerle disiplinlerarası bir eğitim verilirken, diğer taraftan uygulamaya yönelik derslerle alanlarında iyi bir temel kazanmaları amaçlanmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimiz diğer fakültelerle yapılan antlaşmalarla sonucunda Çift Ana Dal Programı’na devam olanağına sahiptir. Erasmus Programı’yla yurtdışında ve Farabi Programı’yla da yurtiçinde öğrenci değişimi yapılmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Bölümümüz ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir.  Öğrenci kabulünde herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kastamonu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine bakınız.


Mezuniyet Şartları:

Öğrencinin mezun olabilmesi için asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.


Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödev, sunum, proje gibi uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşabilir. Ders geçme sisteminde vize notunun %40’ı final notunun %60 ‘ı toplanarak geçme notu belirlenmektedir.


İstihdam Olanakları:

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları, internet yayıncılığı gibi kitle iletişim alanında bulunan pek çok kurum ve şirkette foto muhabiri, spiker, kurgu elemanı, metin yazarı, senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen ya da teknik eleman (kameraman, ses operatörü vb.) olarak çalışabilmektedir.

Ayrıca, isteyen mezunlarımız yüksek lisans programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir


Lisansüstü Eğitim: 

Bölümümüzde hâlihazırda yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Gazetecilik Anabilim Dalı’nda ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı’nda yüksek lisans düzeyinde dersler yürütülmeye başlanmıştır.